Uczelnie coraz bardziej dostępne

Uczelnie coraz bardziej dostępne

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 kwietnia 2024 r.

Zakończenie naboru wniosków: 28 czerwca 2024 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – grudzień 2024 r.

 

Budżet konkursu: 400 000 000 zł

 

Adresaci: Uczelnie

 

Na co: Dofinansowanie mogą otrzymać uczelnie na realizację projektów obejmujących kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami), z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni.

Zakres tematyczny:

Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

Nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER – MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI. Projekty realizowane będą w ramach ścieżki Rozwój+.  

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować następujące obszary:  Struktura organizacyjna, Dostępność architektoniczna, Dostępność informacyjno-komunikacyjna, Dostępność cyfrowa, Technologie, Procedury, Usługi wspierające edukację, Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności. Działania możliwe do realizacji zostały opisane w dokumencie Opis ścieżki Rozwój + (zał. 1 do RWP).

Partnerzy:

Partnerstwo w naborze nie jest wymagane.

ION dopuszcza konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej.

Nie istnieją formalne ograniczenia co do charakteru prawnego i organizacyjnego partnera – może to być dowolna jednostka, o ile została wybrana w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 39 ustawy wdrożeniowej. Sposób i tryb wyboru partnera musi być opisany we wniosku. ION dopuszcza realizację projektu również w partnerstwie z inną uczelnią. Podmiot będący partnerem w projekcie nie może jednak otrzymywać wsparcia w ramach tego projektu na działania zmierzające do zwiększania dostępności w swojej jednostce.  

Realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów powstanie wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec wnioskodawcy. Zasadność realizacji projektu w partnerstwie będzie podlegała ocenie merytorycznej, w związku z powyższym uznanie realizacji projektu w partnerstwie za bezzasadne lub niewłaściwe będzie skutkowało obniżoną punktacją na ocenie merytorycznej wniosku.

Dofinansowanie:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kontakt

  • Marcin Marszałek
    Dyrektor Działu Projektów Europejskich
    Zadzwoń na numer +48 573 983 350
  • Oliwia Ochrombel

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.