RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Stowarzyszenie TNM przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. W celu zapewnienia przejrzystości naszych procesów przetwarzania, w niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym jako RODO.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215 (dalej „Administrator” bądź „Stowarzyszenie TNM”)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez e-mail: rodo@tnm.org.pl lub listownie na podany w pkt 1 adres Administratora. 

 

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 

Udzielenie odpowiedzi, załatwienie sprawy, przesyłanie informacji handlowej

 1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania odpowiedzi na zadane pytanie oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji usługi formularza kontaktowego online świadczonej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Administrator wykorzystuje podane przez Panią / Pana kanały komunikacji:
  1. podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na kontakt mailowy,
  2. podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny, także z wykorzystaniem wiadomości sms lub mms.
  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych, w tym newsletera drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a). Administrator wykorzystuje podane przez Panią/Pana kanały komunikacji. Pana/i dane mogą podlegać profilowaniu w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie dopasowania do nich informacji marketingowych o wybranych produktach lub usługach administratora, które będą do Pana/i kierowane.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

 

Dochodzenie roszczeń

 1. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym online lub korespondencji mailowej do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
 2. Dane te będą wówczas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności usługobiorcy.

 

Statystyki korzystania z usług

 1. W celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki cookies lub inne podobne technologie. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies przez administratora znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie.
 2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
 3. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

 

Odbiorcy danych użytkowników

Podane dane osobowe są ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, a także innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora na podstawie umowy, w szczególności dostawcom rozwiązań infrastrukturalnych, usługi hostingu lub obsługi strony internetowej, innych usług informatycznych i systemów teleinformatycznych, którzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z RODO, także w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty. Do kategorii odbiorców którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą takie usługi jak: księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Dane mogą być też ujawniane operatorom pocztowym, kurierom. 

 

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie

logo fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój
Flaga polski i napis rzeczpospolita polska
logo europejskiego funduszu społecznego

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.