Biuletyn Informacyjny

Informacje o projektach

Strona ta ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji na temat wszystkich projektów Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowe informacje o projektach znajdują się na dedykowanych projektom stronach. Strona realizuje obowiązki informacyjne zawarte w umowach z Instytucjami Pośredniczącymi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Projekty PFRON

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” realizuje obecnie ze środków PFRON następujące projekty:

 • „Studiuję niezależnie” – usługi asystenckie oraz wspierające usamodzielnianie osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim – KONTYNUACJA 5
 • Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego i Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych – kontynuacja 3
 • „Świadoma Kadra” – program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację – KONTYNUACJA 5
 • „Twoja Nowa Praca – Program Absolwent” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy – kontynuacja
 • „Twoja Nowa Praca – Program Absolwent” – wprowadzanie absolwentów uczelni wyższych będących osobami z niepełnosprawnościami na rynek pracy – kontynuacja 3

Projekty ze środków UE 2014-2020

W ramach konkursu „Uczelnia Dostępna” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” zrealizowało jako partner sześć projektów:

 • „Politechnika nowych szans” – Lider Politechnika Wrocławska
 • „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” – Lider Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • „Otwarte drzwi – program likwidacji barier dostępności kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu” – Lider Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • „Uniwersytet Przyrodniczy dostępny dla wszystkich” – Lider Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • „MAXImUS dostępności” – Lider Uniwersytet Szczeciński
 • „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze” – Lider Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zamówienia publiczne

W tym dziale począwszy od dnia 25 września 2023 r. umieszczane są wszystkie zapytania ofertowe Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” w stosunku do zamówień realizowanych ze środków publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi realizacji poszczególnych projektów.

logo fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój
Flaga polski i napis rzeczpospolita polska
logo europejskiego funduszu społecznego

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.