Uczelnia Dostępna – Partnerstwa i współpraca

Budowanie partnerstw

Uczelnia, która rozważa realizację projektu w ramach naborów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 03.01 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego ( NCBR ), Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego może zbudować partnerstwo w kilku prostych krokach.

Nawiązanie partnerstwa co do zasady powinno się odbyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie – tak by przyszły partner brał aktywny udział w pracach nad wnioskiem. Procedura nawiązania partnerstwa jest zdecydowanie przyjemniejsza od klasycznej procedury udzielania zamówienia publicznego w ramach przetargu. Dzięki tej procedurze partner w trakcie realizacji projektu może realizować przypisaną mu część projektu bez konieczności zawierania kolejnych dodatkowych umów pomiędzy uczelnią, a partnerem.  

Kroki budowania partnerstw

 • Krok 1. Ogłoszenie o naborze partnera

  Pierwszym krokiem jest przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o naborze partnera w Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie musi zostać przygotowanie i opublikowane zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. W ogłoszeniu uczelnia określa szereg kryteriów jakie musi spełniać przyszły partner oraz określa zasady wyboru partnerów. W tym zakresie Ustawa daje uczelni ogromną elastyczność w zakresie kreowania merytorycznych kryteriów wyboru partnera. W ramach ogłoszenia uczelnia może wymagać zarówno wypełnienia formularza ofertowego pozwalającego na punktową ocenę partnerów jak i ubiegać się o przedłożenie autorskiej koncepcji partnerskiej realizacji projektu, która będzie podlegała ocenie merytorycznej.

 • Krok 2. Składanie ofert przez potencjalnych partnerów

  Potencjalni partnerzy mają 21 dni na złożenie oferty oraz innych niezbędnych dokumentów, jeśli dotyczy.

 • Krok 3. Wybór partnera lub partnerów

  W oparciu o złożone oferty wyłaniany jest partner. Wskazane jest by w tym celu powołać kilkuosobową Komisję, aby zapewnić bezstronną i obiektywną ocenę ofert. Co ważne, jeżeli uczelnia nie będzie zadowolona ze złożonych ofert może unieważnić nabór bez żadnych konsekwencji i ryzyka procedury odwoławczej.

 • Krok 4. Wspólne pisanie i złożenie wniosku

  Po dokonaniu wyboru partnera strony mogą przystąpić do dalszych wspólnych prac nad wnioskiem o dofinansowanie. Od tego etapu zarówno uczelnia jak i partner powinni angażować się w prace nad wnioskiem ze szczególnym uwzględnieniem swoich zadań w ramach projektu. Na tym etapie uczelnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem potencjalnego partnera w procesie tworzenia wniosku. Zarówno Lider jak i partnerzy pracują na własny rachunek i muszą brać pod uwagę ryzyko ewentualnego nieuzyskania dofinansowania.

 • Krok 5. Ocena wniosku i otrzymanie dofinansowania

  Jeżeli wniosek uzyska pozytywną ocenę i zostanie zakwalifikowany do negocjacji, zarówno Lider jak i partner biorą w nich udział. Następnie wniosek może być rekomendowany do uzyskania dofinansowania, co otwiera drogę do podpisania umowy z Instytucją Pośredniczącą i wypłaty środków na realizację zadań.

 • Krok 6. Wspólna realizacja projektu

  Ostatnim etapem nawiązywania partnerstwa jest podpisanie umowy partnerskiej, a następnie umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą.

Korzyści płynące z realizacji projektu partnerskiego

W ramach partnerskiej realizacji projektu Uczelnia może odnieść wiele korzyści, którymi są między innymi: 

 • Aktywna współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością, która pozwala na lepsze dopasowanie działań do potrzeb i jednocześnie wypełnia warunki kryteriów dostępu. 
 • Dostęp do znacznie szerszego grona specjalistów z zakresu dostępności. W ramach projektu uczelnia może skorzystać z czasu pracy, wiedzy oraz doświadczenia personelu partnera – bez konieczności zatrudniania ich w uczelni. 
 • Możliwość zrealizowania przez partnera zadań, które z różnych powodów takich jak kwestie organizacyjne, zasoby kadrowe czy dostęp do infrastruktury partner może wykonać na rzecz uczelni w sposób bardziej efektywny niż uczelnia samodzielnie. 
 • Bliższa współpraca z otoczeniem daje studentom z niepełnosprawnością i innym osobom ze środowiska akademickiego lepszy dostęp do oferty wsparcia dostępnej w organizacjach. Wartością dodaną projektu może być ułatwienie środowiska akademickiego dostępu do form wsparcia dla osób niepełnosprawnych wychodzących poza zakres działań statutowych uczelni – na przykład szybszy dostęp studentów do wsparcia finansowanego przez PFRON. 
 • Wartością dodaną partnerstwa jest również transfer wiedzy z uczelni w stronę środowiska osób z niepełnosprawnościami. Zacieśnia to współpracę uczelni z otoczeniem i wzmacnia potencjał do wspólnej środowiskowej realizacji innych działań.  

Sprawna realizacja i rozliczanie

Zespół zarządzający projektem podejmuje decyzje w sposób racjonalny, mając przede wszystkim na uwadze cele i założenia projektu, które należy spełnić dla prawidłowej jego realizacji. W celu zapewnienia sprawnej, efektywnej i terminowej realizacji zadań, członkowie zespołu zarządzającego są zawsze w stałym kontakcie, zarówno w formie cyklicznych i doraźnych spotkań, ale również bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego. W toku realizacji projektu uczestniczą specjaliści ds. rozliczeń i finansów, odpowiedzialni za sporządzenie wniosków o płatność, przygotowanie dokumentacji finansowo-księgowych. Struktura zespołu zarządzającego jest izomorficzna, jednoznacznie określająca odpowiedzialność wobec zadań realizowanych w ramach projektu. Sprawdzona i stosowana w realizowanych obecnie projektach naszej organizacji, które przeszły szereg kontroli NCBR oraz NIK. 

Koordynatorzy

 • Marcin Marszałek
  Dyrektor Działu Projektów Europejskich
  Zadzwoń na numer +48 573 983 350
 • Oliwia Ochrombel

Doświadczenie zespołu koordynującego

 • Marcin Marszałek

  Dyrektor finansowy projektów EFS. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Ekonomia. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem projektów finansowanych z funduszy europejskich. Kierownik projektów Uczelnia Dostępna realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” w partnerstwach z uczelniami wyższymi. Ekspert programów realizowanych przez PARP w perspektywie 2021-2027 w dziedzinie Analiza finansowa. Ekspert finansowy programów realizowanych przez NCBR w perspektywie 2014-2020 w ramach PO IR w dziedzinie działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz w perspektywie 2021-2027 w ramach programu FENG. Zastępca członka w KM program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Uczestnik obywatelskiego monitoringu funduszy europejskich 2021-2027 realizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

 • Oliwia Ochrombel

  Koordynatorka projektów EFS. Wykształcenie wyższe, mgr Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Doradca zawodowy. Związana z projektami finansowanymi z funduszy europejskich od 2017 r. jako asystent oraz samodzielny koordynator projektów finansowanych z różnych źródeł takich jak: RPO, POIR, DWUP, NCBR. Posiada doświadczenie w pracy w JST oraz w sektorze prywatnym.

 • 15 lat
  Od tylu lat tworzymy świat bardziej dostępnym.
 • 97 mln zł
  Łączna wartość projektów, które zrealizowaliśmy.
 • 116 osób
  Tyle osób obecnie zatrudniamy.
 • 8119 osób
  Tylu profesjonalistów przeszkoliliśmy.

Jesteśmy stabilną organizacją, która zarządza kilkunastoma projektami jednocześnie. Zatrudniamy grono najlepszych specjalistów i ekspertów w obszarze dostępności.

Jesteśmy przekonani, że dostępność służy każdemu. Dostępne budynki, aplikacje czy rynek pracy, to miejsca przyjazne osobom z różnymi potrzebami. Wychodząc od idei zrozumienia i wsparcia tworzymy otoczenie bardziej otwarte na różne grupy społeczne.

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.