Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami

Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego

Harmonogram konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 października 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 18 stycznia 2024 r.

Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów – czerwiec 2024 r.

 

Budżet konkursu: 150 000 000 zł

 

Adresaci: Uczelnie

 

Na co: Celem naboru konkurencyjnego jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Zakres tematyczny:

Realizacja projektu ma służyć wzrostowi szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia (w tym osób z niepełnosprawnościami), studiujących, pracujących, współpracujących lub korzystających z oferty uczelni.

Ścieżka Start ku dostępności (START, SD) przeznaczona jest dla uczelni, które rozpoczynają swoją drogę z dostępnością lub podjęły już pewne działania w tym zakresie, ale ich efekty są niewielkie. Realizacja projektu ma w ich przypadku stworzyć stabilną bazę do dalszego rozwoju, z której już w trakcie trwania projektu korzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami – bezpośrednio i pośrednio. Realizatorzy projektów na poziomie START mogą czerpać wiedzę od uczelni oraz innych instytucji (np. organizacji), które dysponują doświadczeniem w zakresie podnoszenia poziomu dostępności, w szczególności realizatorów poprzednich edycji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna (na wszystkich poziomach).

 

Ścieżka Rozwój w dostępności (ROZWÓJ, RD) przeznaczona jest dla uczelni, które rozpoczęły już działania w obszarze podnoszenia dostępności i stworzyły bazę, którą z powodzeniem będą mogły rozwijać w ramach projektu. Uczelnie te oceniają swój poziom dostępności jako pozwalający na aplikację na poziomie ROZWÓJ i deklarują wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń dla dalszego rozwoju. W wyniku realizacji projektu uczelnie powinny stworzyć lub rozwinąć stabilną i sprawną strukturę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, która będzie gwarantować świadczenie usług w trakcie realizacji projektu, a także po jego zakończeniu. Uczelnie te mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia uczelni bardziej rozwiniętych w zakresie dostępności (w różnych aspektach), w szczególności realizatorów poprzednich edycji projektów w ramach konkursu Uczelnia Dostępna. Uczelnie zobowiązane są do dzielenia się swoimi osiągnięciami.

 

Działania zaplanowane w projekcie muszą obejmować następujące obszary:  Struktura organizacyjna, Dostępność architektoniczna, Dostępność informacyjno-komunikacyjna, Dostępność cyfrowa, Technologie wspierające, Procedury, Usługi wspierające edukację, Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Partnerzy:

Partnerstwo w naborze nie jest wymagane. Jest jednak jednym z kryteriów premiujących za które przyznawane jest dodatkowe 5 punków.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która posiada co najmniej 4-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy w zakresie:

  1. a) Wdrażania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w uczelniach lub innych instytucjach publicznych, lub
  2. b) Wspieraniu edukacji osób z niepełnosprawnościami w uczelniach.

Dofinansowanie:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kontakt

  • Marcin Marszałek
    Dyrektor Działu Projektów Europejskich
    Zadzwoń na numer +48 573 983 350
  • Oliwia Ochrombel

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.