Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ADI VI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215 (dalej „Administrator” bądź „Stowarzyszenie TNM”)
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez e-mail: rodo@tnm.org.pl lub listownie na podany w pkt 1 adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani/a dane w następujących celach:
  1. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefon, nazwy podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, są przetwarzane na podstawie Pani/a zgody wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Wydarzeniu (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu organizacji i realizacji Wydarzenia, w tym także komunikowania się z Panią/Panem w sprawach związanych z tym Wydarzeniem, a także w celu udokumentowania jego przebiegu, a także do celów rozliczeniowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych,
  2. dane osobowe w postaci wizerunku (w tym głosu) utrwalonego podczas wydarzenia są przetwarzane na podstawie Pani/a zgody wyrażonej poprzez przystąpienie do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie TNM (art. 6 ust.1 lit. a RODO), którego przebieg będzie utrwalany w postaci zdjęć i nagrań dźwiękowych oraz filmowych, w celu udokumentowania wydarzenia, a także w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie TNM działalnością.
  3. dane dotyczące Pani/Pana szczególnych potrzeb ze względu na stan zdrowia przetwarzane są na podstawie odrębnie wyrażonej zgody poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Administratora (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu zapewnienia Pani/u możliwie komfortowych warunków uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, wizerunku uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu, organizowanym przez Stowarzyszenie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych następuje na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a). Zgoda obejmuje marketing stosowany drogą telefoniczną, elektroniczną, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pan/Pani użytkownikiem (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon, smartfon, smart TV). Administrator w celu kontaktu z Panią/Panem będzie wykorzystywał podane w formularzu: adres e-mail oraz numer telefonu.  Pana/Pani dane mogą podlegać profilowaniu w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie dopasowania do nich informacji marketingowych o wybranych produktach lub usługach administratora, które będą do Pana/i kierowane.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażona zgoda może zostać cofnięta bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
 7. Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione w niezbędnym zakresie także innym podmiotom, w szczególności podmiotom zaangażowanym w organizację i realizację Wydarzenia, a także innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom rozwiązań infrastrukturalnych, usług informatycznych i systemów teleinformatycznych, którzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z RODO, także w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty. Do kategorii odbiorców którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi podmioty współpracujące z Administratorem, które świadczą takie usługi jak: księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Dane mogą być też ujawniane operatorom pocztowym, kurierom, a także organom państwowym lub innym uprawnionym podmiotom, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 8. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, do żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 11. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których te dane są przetwarzane bądź do czasu wycofania Pana/i zgody lub złożenia sprzeciwu albo przez czas wymagany przepisami prawa. W przypadku danych dotyczących szczególnych potrzeb planowane jest zakończenie ich przetwarzania w okresie 7 dni od daty Wydarzenia.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
logo fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój
Flaga polski i napis rzeczpospolita polska
logo europejskiego funduszu społecznego

Strona korzysta z plików cookies

Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.